Sivuillamme käytetään evästeitä. Lue tarkemmat tiedot evästeistä sivuillamme. Piilota
18.8.2017 klo: 21:22
Blues Fan Club

Yhdistys

Blues Fan Club ry:n säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

 • Yhdistyksen nimi on Blues Fan Club ry. Kotipaikka on Espoo.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

 • Yhdistyksen tarkoituksena on edistää espoolaisen kiekkokulttuurin leviämistä sekä tunnetuksi tekemistä.
 • Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa alaan liittyvää valistus-, julkaisu- ja tiedotustoimintaa sekä järjestää kokouksia, juhlia ja retkiä sekä pelimatkoja yhdistyksen jäsenille.
 • Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § Jäsenet

 • Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä ikään, sukupuoleen, varallisuuteen, poliittiseen tai muuhun aatteelliseen näkökantaan katsomatta kaikki ne henkilöt, jotka yhdistyksen hallitus kokouksessaan hyväksyy. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4 § Hallitus

 • Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) mutta enintään viisitoista (15) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 • Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

6 § Tilit

 • Yhdistyksen tilikausi alkaa 1.5. ja päättyy 30.4. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 • Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaistava kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8 § Yhdistyksen kokoukset

 • Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä touko-kesäkuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätokseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet anetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § Vuosikokous

 • Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. kokouksen avaus;
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äääntenlaskijaa;
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
  5. käsitellään kokouksesessa esitetty tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
  9. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle ysi varamies;
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 • Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoittettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 • Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annatusta äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat käytetään samaan tarkoitukseen.